ပညာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ

အိႏိၵယႏိုင္ငံအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ အစီအစဥ္ (ေကအုိင္ပီ)

၁။ အစီအစဥ္အေၾကာင္းအရာ-

ေကအိုင္ပီသည္ အိႏိၵယႏြယ္၀င္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ မွ ၂၆ ႏွစ္ ၾကား ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူ လူငယ္မ်ား အတြက္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ အေၾကာင္း မိတ္ဆက္ ေပးမည္ ျဖစ္ျပီး အိႏိၵယလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဘ၀အေၾကာင္း ၊ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ ၊ အႏုပညာႏွင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား        အေၾကာင္းကို သိရွိေစမည့္ အစီအစဥ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ယခု အစီအစဥ္သည္ အိႏိၵယႏြယ္၀င္ လူငယ္မ်ား အတြက္ျဖစ္ျပီး အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ အေျခခ် မေနထိုင္သူ အိႏိၵယႏိုင္ငံသားမ်ား မပါ၀င္ပါ။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္မွ စတင္ခဲ့သည့္ အစီအစဥ္ ျဖစ္သည္။

၂။ ေကအိုင္ပီ၏ အဓိကအခ်က္အလက္မ်ား-

(က) အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ ၊ စီးပြားေရး ၊ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ က႑အရပ္ရပ္တြင္ ဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္ေနမႈမ်ား စသည္တို႕ကို             စာသင္ခန္းတြင္ တင္ဆက္မႈ

(ခ) တကၠသိုလ္ ၊ ေကာလိပ္မ်ားမွ ေက်ာင္းသူ ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ေတြ႔ဆံုမႈ

(ဂ) သမိုင္း၀င္ အေရးပါသည့္ ေနရာမ်ားသို႔ အလည္အပတ္

(ဃ) ယဥ္ေက်းမႈအစီအစဥ္မ်ား ၊ ေယာဂက်င့္ျခင္း တို႔တြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ

(င) စက္မႈဇံုမ်ားသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာျခင္း

(စ) ေက်းရြာတစ္ရြာသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္း

(ဆ) အက်ိဴးမဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ အျပန္အလွန္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

(ဇ) ထိပ္ပိုင္း ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း i) Visit to a select state in India for 10 days

(ဈ) အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ျပည္နယ္သို႔ အလည္အပတ္၁၀ရက္ ခရီးသြားေရာက္ျခင္း

၃။ ေထာက္ပံ့မည့္ အကူအညီမ်ား-

(က) ျပည္ပေရးရာ၀န္ၾကီးဌာနသည္ ပါ၀င္သူမ်ားကုိ အစီအစဥ္အတြင္း တာ၀န္ယူပါမည္။ ပါ၀င္သူအေနျဖင့္ အခ်ိန္ေစာ လာလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ေနာက္က်မွ ျပန္လွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း မိမိ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္သာ ျပဳလုပ္ရပါမည္။

(ခ) ပါ၀င္သူမ်ားကို ျပည္နယ္ ဧည့္ရိပ္သာမ်ားတြင္ ေဘာ္ဒါေဆာင္ ၊ တည္းခိုေနထိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ေစ်းသက္သာသည့္ ဟိုတယ္မ်ားႏွင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံအတြင္း ခရီးသြားျခင္း စသည့္တို႕ကို ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။

(ဂ) ပါ၀င္သူမ်ားသည္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံမွ အိႏိၵယႏိုင္ငံသုိ႔ အသြားအျပန္ ေလယာဥ္လတ္မွတ္ကို ၀န္ၾကီးဌာန အစီအစဥ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်ိန္ဇယားအတိုင္း မိမိတို႔အစီအစဥ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူရမည္။ ျပည္ပေရးရာ ၀န္ၾကီးဌာနမွ ေပးအပ္မည့္ လတ္မွတ္ျပႏိုင္သူႏွင့္ ယခုအစီအစဥ္ ျပီးေျမာက္သည္အထိ ပါ၀င္သူမ်ားကိုသာ ရိုးရိုးတန္း ေလယာဥ္လတ္မွတ္ စုစုေပါင္းတန္ဖိုး၏ ၉၀ရာခိုင္ႏႈန္းကို အိႏိၵယသံရံုးမ်ားမွ ျပန္လည္ အမ္းေပးပါမည္။

(ဃ) ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္သူမ်ားကို အိႏိၵယသံရံုးမွ ဗီဇာေၾကး ကင္းလြတ္ခြင့္ျဖင့္ ဗီဇာ ထုတ္ေပးပါမည္။ (ဗီဇာေၾကးေပးေဆာင္ရန္မလိုပါ။)

၄။ ေရြးခ်ယ္မည့္ အခ်က္အလက္မ်ား-

အသက္။ ။၎အစီအစဥ္ စတင္မည့္ေန႕တြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ မွ ၂၆ ႏွစ္ အတြင္း အိႏိၵယႏြယ္၀င္ လူငယ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ (အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ အေျခခ်မေနထိုင္သူ အိႏိၵယႏိုင္ငံသားမ်ား မပါ၀င္ပါ။) ကမၻာတစ္၀န္းလံုးရွိ ပီအိုင္အို ကိုင္ေဆာင္သူ လူငယ္မ်ားအားလံုးပါ၀င္သည္။

ယခင္ပါ၀င္သူမ်ား။ ။ ျပည္ပေရးရာ ၀န္ၾကီးဌာနမွ စီစဥ္သည့္ ယခင္ေကအိုင္ပီ အစီအစဥ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ သူလူငယ္မ်ားအတြက္ အလုပ္သင္အစီအစဥ္ သို႔မဟုတ္ အိႏိၵယ ပညာေတာ္သင္ အစီအစဥ္တို႔တြင္ မပါ၀င္ဘူးသူ ျဖစ္ရမည္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံသို႔ မေရာက္ဘူးသူမ်ားကို ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္သြားမည္။

ပညာအရည္အခ်င္း။ ။ ေလွ်ာက္ထားမည့္ သူမ်ားအေနျဖင့္ အနည္းဆံုး အသိအမွတ္ျပဳ တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြ႔ဲရ သို႔မဟုတ္ တကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ေနဆဲသူမ်ား ျဖစ္ရမည္။

ဘာသာစကား။ ။ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ အဂၤလိပ္စကား ေျပာဆိုႏိုင္သူ၊ အထက္တန္း ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္စာ ဘာသာရပ္ သင္ၾကားဖူးသူ သို႔မဟုတ္ ဘြဲ႕ၾကိဳ ပညာသင္ၾကားေရးတြင္ အဂၤလိပ္စာ အတန္သင့္ ေျပာဆိုႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။

၅။ ေလွ်ာက္ထားရန္-

(က) သတ္မွတ္ထားသည့္ ေလွ်ာက္လႊာတြင္ အစီအစဥ္အတြက္ ျပည့္စံုစြာ ျဖည့္စြက္ျပီး လတ္မွတ္ထိုးပါရွိေသာ ထိုေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ ဓာတ္ပံုတစ္ပံု ပူးတြဲေပးရမည္။ ထိုေလွ်ာက္လႊာကို အီးေမးလ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ၊ စာတိုက္မွျဖစ္ေစ အိႏိၵယသံရံုး ၊ ေကာင္စစ္၀န္ရံုးသို႔ ေပးပို႔ရမည္။ သတ္မွတ္ရက္ေက်ာ္လြန္ျပီး မျပည့္စံုေသာ လတ္မွတ္ထိုးမပါသည့္ ေလွ်ာက္လႊာ သို႔မဟုတ္ ဓာတ္ပံုမပါဘဲ သံရံုး၏ ေထာက္ခံခ်က္မပါေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားသည္ အက်ံဳးမ၀င္ပါ။

(ခ) အစီအစဥ္အတြက္ ေထာက္ခံေပးရန္ သံရံုးသို႔ ေဆးစစ္ခ်က္ ေထာက္ခံစာ ေပးရမည္။ ပါ၀င္မည့္ သူတိုင္းသည္ ဗီဇာမထုတ္ေပးခင္ ခရီးသြား အာမခံႏွင့္ ေဆးအာမခံ ထားရွိရမည္။

၆။ ေနထိုင္ရမည့္ကာလ-

(က) ေကအိုင္ပီအစီအစဥ္သည္ ၂၅ရက္ႏွင့္ မိတ္ဖက္ျပည္နယ္တြင္ ၁၀ရက္ျဖစ္သည္။

၇။ လက္ခံမည့္ ပမာဏ-

(၁) မည္သည့္ ေကအိုင္ပီ အစီအစဥ္မဆို ပါ၀င္သူဦးေရ ၄၀ထက္ မပိုပါ။ ေလွ်ာက္ထားသူ ၂၀ဦးထက္ ေလ်ာ့နည္းေနပါက ေကအိုင္ပီ အစီအစဥ္ရွိမည္ မဟုတ္ဘဲ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား ဆႏၵရွိလွ်င္ ေနာက္ေကအိုင္ပီ အစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ခြင့္ျပဳမည္။

(၂) ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွ အမ်ားဆံုး ငါးဦးေရြးခ်ယ္ပါမည္။ ေကအိုင္ပီ အစီအစဥ္အတြက္ လိုအပ္သည့္ လူဦးေရမျပည့္ပါက အရန္စာရင္းမွ သူမ်ားျဖင့္ ျဖည့္စြက္ပါမည္။

၈။ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္မ်ား

(၁) ျပည္ပေရးရာ ၀န္ၾကီးဌာနသို႔မဟုတ္ ေအဂ်င္စီမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္း ၊ စည္းကမ္းမ်ားကို တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ သက္ဆိုင္ရာ သံရံုးမ်ားမွျဖစ္ေစ တစ္ဆင့္ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအေနျဖင့္ လိုက္နာရမည္။ ေကအိုင္ပီအစီအစဥ္ ျဖစ္ေျမာက္ရန္အတြက္လည္း အျပည့္အ၀ ပူးေပါင္းပါ၀င္ရမည္။

(၂) ပါ၀င္သူအေနျဖင့္ စည္းမ်ဥ္း တစ္စံုတစ္ရာ ေဖာက္ဖ်က္သည္ကို ေတြ႕ရွိပါက ထိုအစီအစဥ္မွ ထုတ္ပယ္ခံရမည္။ ထိုသူအေနျဖင့္လည္း အပိုဒ္ ၃(ဂ)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သံရံုးမွ အသြားအျပန္ ေလယာဥ္လတ္မွတ္ ကုန္က်စရိတ္၏ ၉၀ရာခိုင္ႏႈန္း ျပန္အမ္းမည္ဆိုသည့္ အခ်က္ကို ခံစားခြင့္ရွိမည္ မဟုတ္ဘဲ မိမိဘာသာ ကုန္က်ခံရမည္။ အရက္ေသစာ ေသာက္စားျခင္းႏွင့္ ေဆးလိပ္ ေသာက္ျခင္းသည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံေနရာအမ်ားစုတြင္ ပိတ္ပင္ တားျမစ္ထားပါသည္။ ပါ၀င္သူမ်ားသည္ မိမိအဖြဲ႕ႏွင့္အတူ ရွိျပီး အစီအစဥ္ကို စိတ္ပါ၀င္စားမႈရွိရမည္။

(၃) ပါ၀င္သူမ်ားကို အစီအစဥ္တစ္၀က္တြင္ ထြက္ခြင့္ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။ အားလံုးတက္ၾကြစြာ ပါ၀င္လႈပ္ရွား ရမည္ျဖစ္ျပီး ဆရာ၀န္၏ ေထာက္ခံခ်က္ ရရွိေသာ ေဆးခြင့္မွအပ က်န္သူမ်ားသည္ ဟိုတယ္ခန္းအတြင္း က်န္မေနရပါ။ မိမိသေဘာအေလ်ာက္ ထြက္သြားပါက ေလယာဥ္လတ္မွတ္ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ စရိတ္မွ ျပန္အမ္းေပးမည္မဟုတ္ပါ။

***

Edition

Proposed Tentative Period

Partner State

Last Date for receipt of Nominations

35th KIP 

05 May 2016 – 01 June 2016

Maharashtra

5th April 2016

အစီအစဥ္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ခရီးစဥ္ အေသးစိတ္ကို Programme and Travel schedule တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။ ……….

ေလွ်ာက္လႊာကို APPLICATION FORM FOR KNOW INDIA PROGRAMME (KIP) တြင္ ၀င္ေရာက္ရယူႏိုင္ပါသည္။